ความเป็นมาของโครงการ

โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้ได้ร้อยละ 30
ภายในปี ค.ศ. 2030

พื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPA) เป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่สังคมโลกให้ความสำคัญเพื่อปกป้องทรัพยากรดังกล่าวจากผลกระทบที่เกิดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และมลพิษต่าง ๆ ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และระบบนิเวศ

โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม เป็นต้น ร่วมกับประเทศในภูมิภาคอื่นทั่วโลก โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนและประสานงานโดยองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ได้แก่ The PEW Charitable Trusts และ Pacific Environment โดยองค์กรนี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

ในประเทศไทย กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงาน ดำเนินกิจกรรม และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ