การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง แนวโน้มล่าสุดและโอกาสในการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและพื้นที่ OECMs ในอาเซียน

Pacific Environment, Pew Charitable Trusts, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง แนวโน้มล่าสุดและโอกาสในการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและพื้นที่ที่มีมาตรการอนุรักษ์อื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ในอาเซียนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกว่าด้วยการคุ้มครองพื้นที่มหาสมุทรให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและพื้นที่ที่มีมาตรการอนุรักษ์อื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ (OECMs) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสัมมนาออนไลน์นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 10.30 น. (เวลาประเทศไทย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

หัวข้อการสัมมนา

 • ความเป็นมาของการจัดสัมมนาออนไลน์
  โดย Mr. Jim Gamble, Pacific Environment
 • การประชุมสมัชชาภาคีฯ สมัยที่ 15: ความก้าวหน้าของการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (COP-15: Progress towards a Global Biodiversity Framework)
  โดย Ms. Masha Kalinina, Pew Charitable Trusts
 • แนวทางการประยุกตใช้แนวคิด OECMs อย่างมีประสิทธิภาพ (Other Effective Conservation Measures (OECMs): Guidelines for Effective Use)
  โดย Mr. Hoang Dinh Chieu, Research Institute for Marine Fisheries (RIMF), Vietnam
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรพันธมิตร High Ambition Coalition (HAC) และ Global Ocean Alliance (GOA) จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศต่างๆ และการบรรลุเป้าหมายระดับโลกเรื่องการเพิ่มพื้นที่คุ้มครอง 30×30 ได้อย่างไร (The High Ambition Coalition (HAC) and Global Ocean Alliance (GOA) and how membership can aid countries working to achieve the 30×30 global target)
  โดย Mr. Jason Dozier, Sustainable Conservation, France
 • การระดมทรัพยากรเพื่อจัดตั้งและบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล และ OECMs (Resource mobilization for Implementation and Maintenance of MPAs and OECMs)
  โดย Mr. Mark Opel, Campaign for Nature
 • การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  หมายเหตุ มีล่ามแปลภาษาอังกฤษ ไทย และเวียดนาม ตลอดการสัมมนา

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยลิงค์หรือ QR Code ด้านล่างนี้

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__YOqHksZQMa4rmWTzcH4SQ?fbclid=IwAR38PirCUdJBSvdzmsv1i9Rb2zqh0OpvGewmq9-on28BhPsUe5yDHm3ygFk 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวิชิน สืบปาละ E-mail: wichin.s@gmail.com หรือ โทร 080-699-1976

Mr. Jim Gamble E-mail: jgamble@pacificenvironment.org